Regler om udlejning, ventelister, bytte, fremleje mv

Emnerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge, så du hurtigt kan finde det, du vil vide mere om.

Oplysningerne kan suppleres med de aktuelle pjecer om de enkelte emner, som du kan få på Ejendomskontoret eller i KAB's udlejningsafdeling. Her kan du også henvende dig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Afvisning

KAB kan i nogle tilfælde afvise udlejning, for eksempel hvis mere end to personer pr. beboelsesrum skal bo i lejligheden.

Alder

Man skal være fyldt 15 år for at blive opnoteret på venteliste.

Anciennitet

Med anciennitet menes det antal år, man har været opnoteret på ventelisten. Den, der har den højeste anciennitet, dvs. været opnoteret længst tid, står først på listen til en ledig bolig. Dette gælder både for ventelisten og for oprykningsventelisten.

Ansøgning

Se Indmeldelsesmateriale

Bero

Hvis man ikke ønsker at få tilbud om boliger, kan dette meddeles på girobrevet ved den årlige ajourføring af ventelisten eller ved henvendelse til opnoteringen.

Boligorganisation

En boligorganisation består af de afdelinger, der er beliggende i samme kommune.

Boligstøtte

Oplysninger om mulighederne for at få støtte til huslejen og eventuelt indskudslån, fås ved henvendelse til den kommune, hvori boligen er beliggende. Husk at medbringe oplysninger om det aktuelle lejemål. I KAB's udlejningsafdelingudlejningsafdeling og på de lokale ejendomskontorer ligger der pjecer om boligstøtte.

Bytning

Beboere i almene boligafdelinger kan bytte med beboere i andre almene boligafdelinger eller i private udlejningsbyggerier. Man skal dog have boet i lejligheden i mindst to år.

Man kan ikke bytte med beboere i private andelsboligforeninger eller ejerboliger.

Fleksible udlejningsregler

Folketinget har vedtaget, at det fremover er muligt at fravige de almindelige ventelister og fastsætte nogle særlige fleksible udlejningskriterier. Dog kan disse kriterier kun fastsættes efter aftale og godkendelse i kommunalbestyrelsen og den enkelte boligorganisations bestyrelse.

Formålet med reglerne er at føre en langt mere helhedsorienteret og målrettet udlejningspolitik, herunder at sikre en mere afbalanceret beboersammensætning i de almene bebyggelser.

Ligeledes kan aftaler om fleksibel udlejning også indgås for at fremme helt lokale formål, for eksempel ønsker om at fastholde et godt ældremiljø i en boligafdeling.

KAB's udlejningsafdeling kan oplyse, i hvilke boligafdelinger, der er indført fleksible udlejningsregler og hvilke kriterier der anvises efter.

Fortrinsret

Visse grupper boligsøgende har fortrinsret. Det er nuværende beboere i en afdeling eller en boligorganisation, børnefamilier til store lejligheder og ældre/handicappede til boliger, der er indrettet specielt til denne gruppe ansøgere.

Fraflytningssyn

Når man fraflytter sin bolig, foretages der et fraflytningssyn, hvor det konstateres, om der er istandsættelsesarbejder, der skal udføres. Det kan være manglende vedligeholdelse eller misligholdelse.

Fremleje

Der er i visse situationer mulighed for at fremleje sin bolig i indtil to år, når årsagen er sygdom, arbejde i udlandet, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Reglerne om fremleje findes i Lejelovens • 69-72.

Ejendomskontoret har ansøgningsskema, og når dette er udfyldt og afleveret tilbage, vil det blive vurderet, om der kan gives tilladelse til fremleje.

Du har ret til delvis fremleje, hvis din bolig er blevet for stor. Du må dog højst fremleje halvdelen af boligen, og samlet set må der højst bo en person pr. beboelsesrum.

Du skal give meddelelse til ejendomskontoret, hvis du fremlejer en del af din bolig. Du kan få et skema i KAB's udlejningsafdeling eller på ejendomskontoret, som kan bruges til meddelelse om delvis fremleje.

I forbindelse med fremleje, er det vigtigt at huske, at lejeforholdet stadig er mellem dig og KAB. Det betyder, du er ansvarlig for, at der bliver betalt husleje, at husordenen bliver overholdt, og at boligen ikke bliver misligholdt. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvem du fremlejer din bolig til.

Fremlejereglerne gælder ikke for beboere i ungdomsboliger og værelser.

Fællesventelister

I KAB er der 2 fællesventelister. Du har som beboer i en AKB-boligorganisation mulighed for at komme på den fælles venteliste for alle AKB-boligorganisationerne.

Men derudover er der også en fællesventeliste for en række andre almene boligorganisationer, som KAB administrerer samt en række ventelister der kun omfatomfatter en boligorganisation. For ovenstående gælder dog at du kun kan opskrives på en extern venteliste.

Førsyn

Førsyn foretages, mens man bor i lejligheden. Der foretages en vurdering af, om der skal istandsættes i forbindelse med fraflytning. Ved flytning til en anden bolig i KAB, skal der altid gennemføres førsyn, før den nye lejekontrakt kan underskrives.

Gebyr

Folketinget har besluttet, at der skal betales gebyr for at blive opnoteret på en venteliste til en bolig i en almen boligorganisation. Gebyrerne er administrationsgebyrer og tilbagebetales ikke, når man har fået en bolig. Heller ikke hvis man ønsker at blive udmeldt.

Gebyrerne varierer alt efter hvad det er for ventelister, man bliver skrevet op til.

Handicappede

Boliger, der er ombygget efter bistandsloven eller er særligt indrettet (adgangs- og indretningsmæssigt) til ældre og handicappede, skal fortrinsvis udlejes til disse ansøgere.

Husstandens størrelse

Husstandens størrelse betyder noget for, hvilken boligstørrelse man er berettiget til. Flere kommuner har indført fleksible regler for hvor stor boligen skal være i forhold til familiens størrelse. Hvis man er skrevet op til en anden bolig er det vigtigt at meddele, hvis der sker ændringer i husstandens størrelse.

Ved delt forældremyndighed eller samkvem med børn anvises begge forældre i forhold til de børn, der er.

Indmeldelse

KAB's udlejningsafdeling og de lokale ejendomskontorer udleverer opnoteringsgirokort og pjecen "Her udlejer vi boliger". Du kan også rekvirere materiale på KAB's hjemmeside www.kab-bolig.dk.

Kommunal anvisningsret

Udlejningsreglerne giver kommunerne ret til at anvise lejere til boliger. KAB har indgået aftale med de enkelte kommuner om hel eller delvis udlejning.

Kommunal godkendelse

Hvis kommunen har besluttet, at den vil godkende hver enkelt udlejning, kan den afvise ansøgere, hvis der ikke er den fornødne sammenhæng mellem indtægt og husleje. Det kræver en konkret vurdering af den boligsøgendes økonomiske og personlige forhold, og den boligsøgende skal have skriftlig besked fra kommunen. Kommunen har fem dage til at afgøre sagen.

Nummerorden

Boligerne skal, når man ser bort fra de særlige fortrinsrettigheder, der er nævnt, udleje til de boligsøgende, der har været opnoteret længst tid på ventelisten.

Opnoteringsnummer

Opnoteringsnummeret er det nummer, der tildeles, når man bliver opnoteret til en bolig. Ved alle henvendelser bedes opnoteringsnummeret oplyst.

Oprykningsventeliste

Hvis du vil skrives op til en anden bolig, kan du blive opnoteret på oprykningsventelisten, der giver fortrinsret ved tildeling af boliger. Der er dog tale om en karenstid på to år, førend man kan flytte ind i en anden boligafdeling. Dette gælder dog ikke for den boligafdeling man bor i. Her er det muligt at flytte i anden lejlighed inden for de to år. Den interne opnotering gælder dog kun for AKB-boligorganisationerne.

Opslag

I de fleste boligafdelinger, vil der være opslag, når der er ledige boliger i samme afdeling. Det er kun beboere i afdelingen, der kan komme i betragtning til den ledige lejlighed, og kun hvis følgende betingelser kan opfyldes

  • der afgives en bolig i samme afdeling
  • man skal være opnoteret på oprykningsventelisten.

Overdragelse

Overdragelse af pladsen på ventelisten og oprykningsventelisten kan udelukkende ske mellem ægtefæller og faste samlevende - og udelukkende i tilfælde af dødsfald eller hvis den ene part flytter til et plejehjem, en ældrebolig eller lignende - altså ikke ved separation eller skilsmisse.

Boligen kan overdrages mellem ægtefæller og fast samlevende i tilfælde af dødsfald, separation, skilsmisse eller ved den ene parts fraflytning. Ved dødsfald kan der også ske overdragelse til børn og andre, der blev forsørget af afdøde.

Du kan få yderligere råd og vejledning i KAB's udlejningsafdeling og på ejendomskontoret, samt få et skema til frasigelseserklæring, hvis kontrakten skal overdrages.

Med fast samlevende forstås par, der har haft fælles husstand i mindst 2 år.

Reglerne om overdragelse gælder ikke for beboere i ungdomsboliger og værelser.

Sletning af ventelisten

En gang om året modtager samtlige opnoterede på ventelisten og på oprykningsventelisten et brev fra KAB om fortsat opnotering. Hvis man fortsat ønsker at være på en af KAB’s ventelister, skal der indbetales et gebyr på det vedlagte giroindbetalingskort. Hvis ikke man betaler, vil den opnoterede automatisk blive slettet.

Sociale kriterier

Boligorganisationen og kommunen kan aftale, at et forudbestemt antal ledige lejligheder anvises efter sociale kriterier.

Tilbud

Der udsendes tilbud på ledige lejligheder til de første på ventelisten. Der vil være en frist for, hvornår man skal svare. Herefter vil den person, der har længst anciennitet på ventelisten eller oprykningsventelisten, få tildelt boligen. 

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at boligorganisationen udlejer efter reglerne. 

Udlejningsregler

Udlejningsreglerne er fastsat i "Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger" af 19. juni 2001. Se Fleksible udlejningsregler.

Ungdomsboliger

Ungdomsboliger udlejes gennem CIU - Det Centrale Indstillingsudvalg, der fordeler defleste kollegie og ungdomsboliger i hovedstadsområdet.

Ventelister

Der er to slags ventelister i KAB: en venteliste og en oprykningsventeliste.

  • På den almindelige venteliste opnoteres ansøgere, der ikke bor i KAB.
  • oprykningsventelisten opnoteres beboere i KAB, der ønsker en anden bolig i KAB. Her er dog kun mulighed for at blive opnoteret til en bolig i AKB-boligorganiastionernes afdelinger.

Ventetider

Det kan være vanskeligt at fortælle nøjagtigt, hvor lang ventetid der er til de enkelte boligafdelinger eller boligtyper. Det er dog muligt at skønne om ventetiden er mange eller få år. I KAB's udlejningsafdeling kan man få oplyst cirka på ventetider.

Ældreboliger

KAB udlejer boliger, der specielt er opført til ældre. Opskrivning til disse boliger skal ske gennem den kommune, hvori de er beliggende. På KAB's hjemmeside www.kab-bolig.dk kan du se hvor KAB har ældreboliger.

Der kan dog også være boliger, der er ombygget efter bistandsloven eller er særligt indrettet (adgangs- og indretningsmæssigt) til ældre og handicappede, der fortrinsvis udlejes til pensionister. AKB-boligafdelingerne har fået udarbejdet et tilgængelighedsatlas, der har registreret alle boliger med hensyn til forhold for personer der bruger rollator / kørestol mv. Forhør dig i KAB's udlejningsafdeling, hvis du har specialle ønsker.

Ændringer

Hvis opnoteringen skal ændres inden den årlige ajourføring, kan dette ske ved henvendelse til KAB's udlejningsafdeling. Når KAB har modtaget de nye ønsker, vil der blive sendt en bekræftelse af ændringerne. Kontroller altid, om det er de rigtige ønsker, der er registreret.

Årlig ajourføring af ventelisten

For at sikre, at ventelisten og opnoteringsventelisten er aktuel, vil man en gang om året få sendt et brev med de oplysninger, som er registreret i KAB, samt et girokort til betaling af det årlige gebyr. Hvis der er ændringer til de registrerede oplysninger (husstandens størrelse, indkomst osv.) eller nye ønsker til boligens størrelse, beliggenhed m.v. kan dette ske på bagsiden af giroindbetalingskortet.

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os