Oplysninger om boligen

Nedenfor finder du en masse praktiske oplysninger om din bolig. Vi har listet dem i alfabetisk orden.

Blandingsbatterier

Blandingsbatterierne er forsynet med en si (også kaldet en perlator). Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandsparer. Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over. Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan også anvendes. Sien skal altid skrues på igen så hurtigt som muligt.

Hvis en hane eller et toilet drypper, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

El-komfur

Komfuret er installeret af afdelingen og må ikke fjernes uden skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret.

El-måler

El-måleren er opsat uden for boligen. I forbindelse med til- og fraflytning skal du huske at aflæse måleren og give besked til din el-leverandør.

Emhætte

Ønsker du en emhætte opsat i køkkenet er det tilladt. Der skal søges tilladelse på ejendomskontoret, som så vil vejlede om hvordan arbejdet skal udføres. Udsugningen må ikke tilsluttes lejlighedens ventilationsanlæg. 

Have

Bor du i et lejemål som har en tilhørende have, er det din pligt at sørge for at holde haven i pæn og velholdt orden samt male al træværk indvendigt og udvendigt jævnligt for at undgår udtørring.

Du har ligeledes pligt til at vedligeholde bedene ved din hoveddør samt ved havedøren uden for plankeværket.

Yderligere oplysninger om havevedligeholdelse findes under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen

Køkkenprojekt

Afdelingen har opstartet et projekt for udskiftning/renovering af køkken. Kontakt ejendomskontoret for yderligere oplysninger.

Køle/fryseskab

Køle/fryseskabet er installeret af afdelingen og må ikke fjernes uden skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. 

Ved udskiftning af køle/fryseskabet på grund af almindelig slid og ælde, har du mulighed for at vælge mellem flere typer. Vælger du en type, der er dyrere end afdelingens standardløsning, skal du selv betale merprisen.

Navneskilt

Der er opsat navneskilte på entrédøre til samtlige boliger.

Ønsker du at ændre navnene på døren, skal du kontakte ejendomskontoret. Ændrer du navn på grund af vielse, skílsmisse eller anden navneændring, så skal du medbringe attesten på ejendomskontoret.

Opvaskemaskine

Se under vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler. 

Postkasser

Postkasser til etageboligerne er monteret i indgangspartiet.

Der er postkasser i alle rækkehusene.

Der er opsat navneskilte på postkasserne. Ønsker du ændring af navnene på post-kassen, kan du kontakte ejendomskontoret.

Radiatorer

Varmeforsyningen i afdelingen sker fra Varmecentralen i Rebslagerporten 125.

For at sikre en billig varmeforsyning, er der opsat udendørs termostatfølere, der regulerer fremløbstemperaturen til radiato-rerne.

Den billigste og bedste måde at opvarme lejligheden på er at sørge for at alle radiatorer er tændt. Radiatorerne bør ikke afdækkes med tøj, tæpper eller lignende.

Store sofaer eller gardiner foran radiatorer bremser for en god varmefordeling i lejligheden.

Det er ligeledes vigtigt at lufte ud flere gange dagligt. Luk alle radiatorer og åbne alle vinduerne i 5 – 10 minutter. Det giver den nødvendige udskiftning af den fugtige luft. Fugtig luft er meget vanskeligere at opvarme end tør luft. Samtidig formindskes risikoen for allergi. Yderligere oplysning om udluftning se særligt afsnit herom.

Er du i tvivl, eller opstår der problemer, så kontakt ejendomskontoret.

Signallevering

I boligen findes der kabelstik til TV, radio, telefon og internet. Der er frit valg af leverandør på de ydelser man ønsker i kablerne.

Radio og TV

Kabelanlægget i bebyggelsen er etableret af TDC, som står for drift og vedligeholdelse af selve kabelanlægget. Klager over fejl skal rettes til TDC på telefon 80 80 40 50.

Indgreb i antennestikdåserne må kun foretages af fagfolk.

Fastnet-telefon

Der er telefonstik i boligen. Første stik i boligen er et såkaldt monopolskillepunkt. Ved reparation af dette tilkaldes TDC. Reparation sker for din regning. Installation udover dette stik i boligen er liberaliseret. Det vil sige, at enhver har lov at foretage udvidelse på telefonanlægget efter monopolskillepunktet.

Internet

Der er installeret bredbåndsnet til internet forbindelse i ejendommen. Såfremt du ønsker bredbånd til din internetforbindelse gennem dette kabel, skal du kontakte Waoo/SEAS-NVE. Yderlig information finder du under punkt 5 diverse.

Antenner/paraboler

Du skal skriftligt søge ejendomskontoret om tilladelse til at opsætte private antenner og paraboler. Ejendomskontoret vil herefter anvise hvor og hvordan du opsætter parabolen/antennen. 

Skur

Til boligen hører et skur. Skuret skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det. Du skal selv sørge for hængelås. Al træværk tilhørende lejemålet skal træbeskyttes med jævne mellemrum, så træet ikke tager skade af udtørring. Enkelte af hyblerne i bymuren har desværre intet skur.

Trappevask

Trapperne vaskes ca. hver 14 dag.

Tørretumbler

Se under vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler.

Udluftning

Undgå problemer med fugt. Moderne boliger er velisolerede og tætte. Det giver mindre udgifter til varme og mindre træk, men det kan også give problemer.

En person udvikler dagligt 3 til 4 liter vand i form af vanddamp fra madlavning, vask og ånde. Hvis denne vanddamp ikke ledes bort, vil der opstå fugtskader. Gør det derfor til en regel at følge nedenstående anvisninger. 

 • Begræns produktionen af vanddamp i køkken og badeværelse. Selv om der skal spares på varmen, må dette ikke føre til manglende udluftning.
 • Udluftning foregår bedst ved at åbne alle vinduer og altan-/terrassedøre og lukke forradiatorerne i 5 – 10 minutter ad gangen 3 – 4 gange om dagen. Det er tilstrækkeligt til at udskifte luften i boligen uden at nedkøle vægge og møbler. Opvarmning af frisk luft er billigere end opvarmning af fugtig luft.
 • Udsugning i køkken og badeværelse sker gennem udsugningsventiler. Det er vigtigt, at du ikke lukker udluftningsventilerne. Ventiler-ne bør støvsuges jævnligt.
 • Luft godt ud på badeværelset efter bad.
  I Bymuren skal du bruge ventilatoren som "udluftning". Det er vigtigt, at døren til badeværelset er lukket, så der skabes et lille undertryk og udsugningen bliver kraftig nok.
  I rækkehusene kan du udlufte badeværelset ved at åbne vinduer og døre på 1. sal og skabe gennemtræk i mindst 10-15 minutter. Bruger du udsugningen skal du lade ventilatoren køre ca. 1 time efter hver bad og holde døre og vinduer lukket på bade-værelset.
 • Kontroller at udsugningsventiler er fuldt åbne, når der vaskes op og laves mad. Ved at lægge låg på gryderne, hindrer man, at der slipper for meget vanddamp ud i rummet. Samtidig sparer man energi. Luft godt ud i køkkenet efter madlavningen.
 • I dør- og vinduesrammer er indsat frisklufts-ventiler, der muliggør ventilation uden at vinduerne åbnes. Lad ventilerne stå konstant helt eller delvist åbne. Det giver en konstant lille luftfornyelse uden store varmetab.
 • Du må ikke lukke helt for varmen i ubenyttede rum, idet der derved kan opstå fugtskader.
 • I nattens løb dannes der meget vanddamp i soveværelset. En stor del samler sig i sengetøjet, som derfor bør udluftes grundigt. Det er desuden en god regel at vende madrassen hyppigt.
 • Der bør ikke tørres tøj i boligen.

Vandmåler

Vandmåleren er placeret i køkkenet. I forbindelse med til- og fraflytning skal du huske at aflæse måleren.

En gang om året bliver vandmåleren aflæst af det firma, som står for at udarbejde vandregnskab. Det varsles nogle dage i forvejen og de skal have adgang til boligen. Du kan aflevere en nøgle på ejendomskontoret, hvis du ikke har mulighed for at være hjemme på aflæsningstidspunktet.

Vand, varme og sanitet

Dryppende vandhaner og løbende cisterner medfører et fordyrende merforbrug af vand, ligesom det lydmæssigt kan være til gene for andre beboere.

Varmt- og koldtvandshaner, radiatorventiler, cisterner og afløb vedligeholdes af afdelingen. Henvend dig derfor straks til ejendomskontoret ved uregelmæssigheder. 

Hvis en radiator springer læk uden for kontorets arbejdstid bruges afdelingens vagtordning. Se under Godt at vide/Vagtordning

Hvis uheldet er ude og der opstår vandskade, skal du omgående underrette ejendoms-kontoret. Samtidig skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, da ejendommens forsikring ikke dækker eventuelle skader på indbo.

Vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler

Det er tilladt at installere egen vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i boligen.

Der skal indhentes skriftlig tilladelse på Ejendomskontoret, som sørger for at du får de rette anvisninger på udførelsen af installationen.

Ventilation

I rækkehusene er der i køkkenet monteret elektriske ventilatorer til udluftning af boligen. Ved rengøring kan ventilatoren afmonteres ved at dreje de 2 skruer på siden af beskyttelseskappen. Propellen afvaskes med sæbevand eller syntetisk rengøringsmiddel. Motoren aftørres udvendigt med en hånd-opvredet fugtig klud med rengøringsmiddel. Motoren kan kortslutte, hvis der kommer vand i den.

I Bymuren er aftrækskanalerne i bade-værelse og køkken tilsluttet et fælles mekanisk udsugningsanlæg, som fungerer hele dagen. Aftrækskanalerne må ikke tildækkes eller tilstoppes, og der må ikke monteres emhætte med motor. Hvis anlægget skal fungere optimalt, kræves det, at udsugningsventilerne renses jævnligt.

Se også denne webside under Udluftning.

Undgå skimmelsvamp

Skimmelsvampe kan kun vokse, hvor der er fugtigt. Så al forebyggelse af skimmelsvamp begynder med at holde boligen tør og godt udluftet. Her får du nogle gode råd, så du i hverdagen kan holde din lejlighed tør.

Udluftning

 • Luft ud hver dag med rigtig gennemtræk.
 • Luft særlig godt ud på badeværelset under og efter bad og i køkkenet under og efter madlavning.
 • Tjek om udsugningen virker godt nok.
 • Tør vægge og gulv efter bad.
 • Undgå møbler op ad ydervægge

I din bolig kan der være kolde områder i ydervæggene. Dine vægge kan blive særligt kolde og fugtige bag møbler. Stil derfor ikke større møbler op ad væggen. Hvis der står mindre møbler op ad væggen så hold øje med, om der samler sig fugt, der kan udvikle sig til skimmel.

Dug på vinduer

Hvis der er dug på dine vinduer, fx i soveværelset, kan det være tegn på, at der er for meget fugt i rummet. Luft grundigt ud og tør duggen af vinduerne.

Hold friskluftventilerne åbne!

I dine vinduer er der friskluftventiler – hold dem altid åbne. De sikrer god luftkvalitet i din bolig. Hvis det trækker fra ventilerne, kan du lukke nogle af dem. Husk at åbne dem igen, når det bliver varmere udenfor.

Rengøring

Gør grundigt rent med jævne mellemrum, særligt i køkkenet, badeværelset og sove-værelser. Brug evt. Rodalon eller Klorin ved vanskelige kanter og fuger.

Jævn varme

 • Hold alle rum opvarmede til samme temperatur (ca. 20 grader).
 • Tør ikke tøj i lejligheden
 • Tør såvidt muligt ikke tøj i lejligheden. Tør tøjet udendørs når det er muligt eller brug tørretumbler på fællesvaskerierne i Gørtler-porten 75 og Blytækkerporten 103. 

Kontakt Ejendomskontoret

Hvis du opdager fugtskader og skimmelsvamp i din bolig, skal de fjernes så hurtigt som muligt. Kontakt altid Ejendomskontoret, hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd og vejledning.

Skimmeldannelse kan standses

Skimmel kan standses eller nedsættes på følgende måde 

 • på tapet og plastmalede vægge samt fliser; rens det mugne område med Klorin elelr Rodalon. Lad det sidde mindst 30 minutter, før du vasker af.
 • på tøj ved afbørstning af det yderste lag mug, derefter børstning med en børste dyppet i en blanding af 1 del sprit, 1 del salmiakspiritus og 3 dele vand (pas på farverne) og endelig udluftning af tøjet. 

Hvis der alligevel opstår fugtgener, så kontakt snarest Ejendomskontoret. Problemerne er lettere at afhjælpe, når der gribes ind i tide.

Se også gode råd på www.skimmel.dk.

 

 

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os