Oplysninger om Avedøre Nord

Oplysninger om afdelingen og Stationsbyen

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på afdelingsmødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem afdelingsmøderne at varetage det løbende samarbejde med KAB's administration om vedligeholdelsesplaner, udarbejdelse af budgetter og regnskaber m.m.

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingsbestyrelsens arbejde, adresse og sammensætning under afsnittet Orientering om KAB under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Spørgsmål kan stilles skriftligt. Du lægger bare en seddel i postkassen på Avedøre Tværvej 3, så sørger afdelingsbestyrelsen for at behandle spørgsmålet. 

Afdelingsmøder

Der afholdes 2 afdelingsmøder om året. På afdelingsmøderne tages blandt andet stilling til regnskab, budget og huslejestigninger.

Se nærmere om afdelingsmøder under Beboerdemokratiet i KAB, Orientering om KAB samt i Regler for afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse i afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Affald og genbrug

Afdelingen har et stort ønske om at være miljøvenlig og tage hensyn til naturen. Derfor er der udarbejdet en anvisning for sortering af affald. Anvisningen finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen. Efterlades affald uden for de dertil indrettede containere, vil synderen bliver afregnet for rengøring af arealet på timelønsbasis min. kr. 250,-.

Beboerblade

Fire gange årligt modtager du BEBOERBLADET, som udgives af BL - Boligselskabernes Landsforening. BEBOERBLADET behandler emner, der er relevante for alle, der bor i en almen bolig.

Desuden uddeler Avedøre Boligselskab ca. 4 gange årligt bladet KAB-beboeren. Bladet behandler emner, der vedrører alle beboere i KAB og Avedøre Boligselskab.

Bibliotek

Avedøre bibliotek er beliggende Hjulmagerporten 1, foran Store Hus.

Adresse, telefonnummer og træffetider finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen og under Godt at vide/Nyttige telefonnumre.

Cykel- og knallertparkering

Cykler og knallerter skal placeres i de opsatte cykelstativer eller i det til lejligheden hørende skur. Cykler og knallerter må ikke henstilles på bebyggelsens stier og flisearealer eller i trappeopgangene.

Ejendomskontor

Ejendomskontoret er dit lokale servicekontor. Her kan du få svar på alle spørgsmål vedrørende Avedøre Boligselskab, KAB og din bolig og få løst de fleste problemer.

Adresse, telefonnummer, åbningstider og en oversigt over afdelingens personale finder du på forsiden af denne hjemmeside.

På forsiden kan du også finde en oversigt med foto af alle ansatte på Ejendomskontoret og Materielgården.

For hjælp udenfor åbningstid, se under Godt at vide/Vagtordning.

Energimåler

Det er muligt at låne en energimåler på ejendomskontoret, så du er i stand til at måle energiforbruget på dine private strøm-forbrugende apparater. Der skal betales 100 kr. i depositum, som du får tilbage, når du afleverer energimåleren.

Forsikringer

Avedøre Nord har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand- og stormskade m.m.

Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo og omkostninger i forbindelse med genhusning. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har ikke nogen kummeforsikring. Det er derfor i egen interesse, at lade egen forsikring indeholde dækning for disse skader.

Hjemmeside

Ejendomskontoret har oprettet egen hjemmeside. Her kan du få opdaterede oplysninger om afdelingens aktiviteter samt referater fra diverse møder. Her finder du også beboerhåndbogen og oplysninger om bl.a. vedligehold, affaldssortering og vandspareråd. www.ek-avedorenord.dk 

Husdyr

Det er under visse betingelser tilladt at holde hund eller kat. Regler for husdyrhold finder du under Godt at vide/Regler for husdyrhold.

Idrætscenter

Avedøre idrætscenter indeholder svømmehal og flere større boldhaller. Adresse, telefonnummer og åbningstider finder du under afsnit 5. diverse.

Kirke

Avedøre kirke er beliggende Trædrejerporten 6. Kirkens adresse, telefonnummer og åbningstider finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen og under Godt at vide/Nyttige telefonnumre.

Klager

Klager over tekniske fejl i boligen og lignende rettes til ejendomskontoret i åbningstiden, se disse på Forsiden.

Klager over brud på husordenen

Fortsætter problemerne, eller er disse så alvorlige, at klageren ønsker at rejse en formel husordensag, kræver dette en skriftlig henvendelse til ejendomskontoret under-skrevet af mindst to beboere fra hver sin husstand. Ejendomskontoret udfærdiger herefter en skriftlig påtale til den beboer, der er klaget over.
Fortsætter problemerne trods påtalen, og ønsker klageren, at der skal gennemføres en husordensag med eventuel opsigelse af problemvolderen til følge, kræver dette en fornyet skriftlig henvendelse til ejendoms-kontoret fra mindst 2 beboere, der samtidig skal være villige til at vidne i en boligretssag.
Klager over ejendommens personale rettes skriftligt til ejendomslederen. Klager over ejendomslederen rettes skriftligt til forretningsførerne i KAB. Adresse, telefonnummer og åbningstider finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Materielgården

Personalet på Materielgården vedligeholder og rengør stier, veje og de grønne fællesområder, indsamler renovation, driver materielgården m.m.
Yderligere oplysninger finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Nyttehaver

Afdelingen har nogle nyttehaver, som er beliggende bag Bymuren 112.

Haverne kan lejes ved henvendelse til haveforeningens formand. Nærmere herom under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Parkering

Parkeringspladserne er forbeholdt afdelingens beboere og deres gæster.
Campingvogne og lastvogne over 3.500 kg eller en længde på over 5 meter samt biler uden nummerplader må ikke parkeres i bebyggelsen.
Parkeringspladserne må ikke anvendes til reparation af biler.

Selskabslokale

Afdelingens selskabslokale, Engvadgaard, er beliggende på Avedøre Tværvej 95. Selskabslokalet udlejes af Ejendomskontoret til alle former for fester, kurser og møder.
Regler for udlejning af lokalet finder du under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen

Slagboremaskine

Du kan låne en boremaskine ved henvendelse på ejendomskontoret. Du skal medbringe dit sygesikringsbevis. Maskinen skal returneres første hverdag efter udlån i kontorets åbningstid. Lejepriser se afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Stige/trækvogn.

Du kan låne en stige eller en trækvogn på ejendomsksontoret. Priser findes under afsnit 5 diverse. 

Vagtordning

Afdelingen har ingen egen vagtordning, men du kan finde telefonnumrene på de lokale håndværkere med vagtordning under afsnit 5 Diverse i Beboerhåndbogen.

Vaskeri

Avedøre Nord har 2 beboervaskerier.
Vaskerierne ligger i Blytækkerporten 103 samt Gørtlerporten 75 og har åbent fra 5.00 – 22.00.
Dørene låses automatisk ved lukketid. Det vil sige, at sidste vask skal påbegyndes senest kl. 21.00.
Ved din indflytning modtog du, sammen med dine nøgler, et vaskekort. Du skal benytte vaskekortet til at få adgang til vaskeriet samt som betalingsmiddel. Betaling for vask opkræves hver måned sammen med huslejen. Mister du dit vaskekort, bør du straks henvende dig på Ejendomskontoret og få kortet spærret. Et nyt vaskekort koster 75,- kr. Vaskekortet bør ikke komme i nærheden af en magnet, da denne sletter informationerne i magnetstrimlen på kortet. Der findes magneter i enkelte frakker, taskelåse, højttalerenheder, TV-apparater og mobiltelefoner.
Vaskeriet har monteret et blødtvandsanlæg og der må derfor kun benyttes lavtskummende vaskemiddel i maskinerne. Vi henstiller til, at du kun benytter det middel, der kan købes i vaskeriets sæbeautomat. Er du allergiker, kan ejendomskontoret oplyse dig om, hvilket vaskemiddel, du kan anvende.
Brugsanvisningerne og ordensreglerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til Ejendomskontoret.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 15 år opholder sig alene i vaskeriet.

Priser fra 1. januar 2011

  • Vask: kr. 15,-
  • Stor vask: kr. 20,- 
  • Tørretumbler: kr. 6,-/10 min.
  • Strygerulle: kr. 3,-

Husdyr må ikke medbringes i vaskeriet.

Der er rygeforbud på vaskeriet.

Brug af vaskeriet sker i øvrigt på eget ansvar.

 

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os